- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

RESİM / RESİM – İŞ ÖĞRETMENİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

RESİM / RESİM – İŞ ÖĞRETMENİ


TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

A- GÖREVLER

Resim / Resim – İş ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Resim / Resim – İş öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
– Çalışma masası, resim sehpası, çeşitli boyalar, mürekkep, fırça, tuval, palet, tutkal, renkli kağıtlar, cetvel, maket bıçağı, oyma bıçakları, çeşitli el aletleri, reprodüksiyonlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Resim / resim – iş öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Resim/Resim -iş öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde genel yeteneğe,
– Renkleri ayırdedebilme gücüne,
– El ve parmak becerisine, göz-el koordinasyonuna,
– Şekilleri ve renkleri ayırdedebilme ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Resim / Resim – iş öğretmeni, sınıfta veya resim atölyesinde görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin Eğitimi; Üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Öğretmenliği Bölümleri ve Fen –Edebiyat Fakültelerinin Resim İş Öğretmenliği Bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Ayrıca “Resim Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlarda Resim-Resim-İş Öğretmeni olabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Resim,
– Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) saptanan baraj puanı almış olmak.
– Özel yetenek sınavında başarılı olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Meslek eğitimi, hem kuramsal hem de uygulamalı olarak yapılır.

Kuramsal Dersler

– Antik çağdan günümüze, sanatın, tüm estetik kurumlarının genel çizgileri ile tanıtılması ve kuramlar arası ilişki ve çelişkilerin tartışılması,
– Plastik sanatlarda, görsel öğelerin algılayıcı üzerindeki psikolojik etkileri hakkında, geliştirilmiş teorilerin tanıtılması,
– Antik felsefeden günümüze, tüm felsefe sistemleri içinde sanatın yerinin tartışılması,
– Sosyoloji bilimi verileri ile sanatın: toplumsal, ekonomik, iletişimsel, yönetim biçimleri açısından tanıtılması,
– Sanatın, tarihsel süreç içinde günümüze kadar tüm ekollerin gelişiminin örneklerle tanıtılması,
– Sanat eğitim-bilim verileri doğrultusunda 2-18 yaş grubu bireyin eğitim yöntemlerinin tanıtılıp incelenmesi,
– Belli bir amaca göre, insanın oluşturduğu üretimler bütünü olan kültürün, tarihsel süreci içinde değişim ve gelişim biçimlerinin incelenmesi konularını öğrenir.

Uygulamalı Dersler

– Temel sanat eğitimi uygulamalarında plastik elemanlarının (renk, çizgi, leke, doku, kompozisyon, denge, hareket, ritm, form, hacim, ışık vb.) ve sanat kuramlarının tanıtılması,
– İnsan vücudunun anatomik ve optik görüntüsünün çizgi, leke yoluyla araştırılarak kavranması,
– Özgün sanat eseri oluşturmada kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması ve araştırılması alanında edinilen bilgi ve becerileri ortaöğretimde eğitimci olarak aktarabilme yeterliliğinin kazanılması,
– Düşünsel yaratıların çizgi, renk, leke vb. plastik elemanlarla biçimlendirerek resimsel anlatıma dönüştürülmesi,
– Özgün baskı yöntemleri ile yeni anlatım ve tasarım olanaklarını geliştirerek, plastik dil oluşumunun zenginleştirilmesi,
– Üç boyutlu yaratım olanaklarının kil,ağaç, metal, taş vb. malzeme ile teknik ve tasarım kapsamında gerçekleştirilmesi,
– Maddeyi biçimlendirmek, modele etmek, derinlik vermek gibi iki boyut düşüncesini verilmesi ve gerçekleştirilmesi,
– Bireyler arası iletişim araçlarından birisi olarak görülen grafik tasarımı elemanlarının (afiş, ilan, broşür vb.) tanıtılarak kişisel gözlem ve denemelerin özgün nitelikli çalışmalara yöneltilmesi,
– Grafik tasarımı içerisinde yer alan animasyon-illüstrasyon, yöntem ve tekniklerinin uygulamalı ve kuramsal kapsamda tanıtılması ve geliştirilmesi,
– Çağımızda, plastik sanat dalları arasına girmiş olan fotoğrafın, sanatsal boyutlarda yaratımını gerçekleştirebilecek yeterlilik kazandırmaya yönelik bilgi, teknik beceri ve uygulama birikimini öğrenir.
Mesleki eğitime başlamadan önce staj yapma zorunluluğu yoktur. Ancak son sınıfta ortaöğretim kurumlarında 4 haftalık staj yapılmaktadır.
Mesleğe yönelik 4 yıllık lisans eğitimi boyunca okutulan dersler H-EK BİLGİLER bölümünde verilmiştir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten “Lisans Diploması” ve ”Resim-İş Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülke nüfusundaki hızlı artış nedeniyle, yerleşim birimlerinde yeni okulların açılması öğretmene duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Diğer branşlarda olduğu gibi “Resim/Resim-İş Öğretmenliği” mesleği için de okullarda her zaman istihdam kapısı açıktır.

Resim/Resim-İş öğretmenleri ;
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda ve özel okullarda Grafik, Resim, İş Eğitimi ( İş ve Teknik) branşlarında görev yapabilirler.
– Yaygın Eğitim Kurumları olan Pratik Sanat Okulları Halk Eğitim Merkezleri gibi yerlerde branşları ile ilgili ders verebilirler.
– Sanatçı adayı yetiştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Seramik, İç Mimari, ve Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri de öğretmenlik formasyonu alarak öğretmenlik yapabilirler.
– Öğretmenlik mesleği dışında kamu ve özel kuruluşlarda: ressam, grafiker, sanat danışmanı, sanat eleştirmeni olarak çalışabildikleri gibi serbest sanatçı da olabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– Bu meslekte mesleki eğitim süresince kazanç olanağı yoktur. Ancak, öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve (Harç) kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

– Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden ücret alırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca, ek ders ücretleri de bulunmaktadır.
– Şu andaki uygulamaya göre her yıl okullar açılmadan önce eğitim-öğretim ödeneği adı altında belli bir tazminat da verilmektedir.
– Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Mesleki eğitimini tamamlayarak eğitim kurumunda çalışmaya başlayan öğretmen, meslekte başarı, tutum ve özverisine bağlı olarak idari açıdan ilerleyerek müdür yardımcısı veya müdür olabilir.

BENZER MESLEKLER

– Ressam,
– Karikatürist,
– Grafiker,
– Heykeltıraş.

H- EK BİLGİLER

Mesleğe yönelik 4 yıllık lisans eğitimi boyunca okutulan dersler aşağıda verilmiştir:

I.YIL
1.Yarı yıl 2.Yarı Yıl
Sanata Giriş Resim Anasanat Dalı
Heykel Anasanat Dalı Heykel Anasanat Dalı
Grafik Anasanat Dalı Grafik Anasanat Dalı
Kültür Tarihi Sanata Giriş
Mesleki Bilgisayar Kültür Tarihi
Temel Resim Eğitimi Mesleki Bilgisayar
Temel Heykel Eğitimi Temel Resim Eğitimi
Temel Grafik Eğitimi Temel Heykel Eğitimi
Türk Dili Temel Grafik Eğitimi
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar. Türk Dili
Yabancı Dil Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
Felsefeye Giriş Eğitim Felsefesi
Sosyolojiye Giriş Bilim Tarihi
Psikolojiye Giriş Yöntem Bil.Arş.Tek.

2. YIL
3.Yarı Yıl 4. Yarı yıl

Resim Anasanat Dalı Resim Anasanat Dalı
Heykel Anasanat Dalı Heykel Anasanat Dalı
Grafik Anasanat Dalı Grafik Anasanat Dalı
Tipografi Tipografi
Sanat Tarihi Sanat Tarihi
Fotoğrafi Fotoğrafi
Estetik Sanat Psikolojisi
Resim Eğitimi Resim Eğitimi
Heykel Eğitimi Heykel Eğitimi
Grafik Eğitimi Grafik Eğitimi
Çocukta Yaratıcılık Eğitimi Çocukta Yaratıcılık Eğitimi
Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Psikolojisi

Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
Anatomi Felsefe Tarihi
Peyzaj Mimarisi Gelişim Psikolojisi
Ergenlik Psikolojisi İletişim Yöntemleri

3.YIL
5.Yarı Yıl 6. Yarı Yıl

Resim Anasanat Dalı Resim Anasanat Dalı
Heykel Anasanat Dalı Heykel Anasanat Dalı
Grafik Anasanat Dalı Grafik Anasanat Dalı
Tipografi Tipografi
Özgün Baskıresim Özgün Baskıresim
Sanat Tarihi Sanat Tarihi
Sanat Eserleri İnceleme Sanat Eserleri İnceleme
Mitoloji Sanat Sosyolojisi
Sanat Eğitimi Yöntemleri Sanat Eğitimi Yöntemleri
Genel Öğretim Metodları Ölçme Değerlendirme

Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
Şehircilik Reklam ve Pazarlama
Çağdaş Tiyatro Tarihi Çağdaş Müzik Tarihi
Teknik Resim Çağdaş Felsefe Tarihi

4. YIL
7.Yarı Yıl 8.Yarı Yıl

Resim (Pentür) Anasanat Dalı Resim (Pentür) Anasanat Dalı
Resim (Öz.Bas.Res.) ” ” Resim (Özgün Baskı Resim) Anasanat Dalı
Heykel (Metal) ” ” Heykel (Metal) Anasanat Dalı
Heykel (Ağaç-Taş) ” ” Heykel (Ağaç-Taş) Anasanat Dalı
Grafik (Tan.Grf) ” ” Grafik (Tanıtım Grafiği) Anasanat Dalı
Grafik (Animasyon) ” ” Grafik (İllüstrasyon) Anasanat Dalı
Grafik (İllüstrasyon) ” ” Grafik (Animasyon) Anasanat Dalı
Sanat Tarihi Anasanat Dalı Sanat Tarihi
Sanat Eserleri İnceleme Anasanat Dalı Sanat Felsefesi
Özel Öğretim Yöntemleri Anasanat Dalı Öze1Öğretim Yöntemleri
Rehberlik Anasanat Dalı Eğitim Sosyolojisi

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2006
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Rehberi Adana-1993
– İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü “Türk Meslekler Sözlüğü” Ankara-1986 Yayın No: 190
– Çukurova Üniversitesi Kataloğu
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net